International President

Wyatt Ball Wyatt Ball StrategyInternational Vice-President

Sophie CharroisSophie CharroisOrganizational DevelopmentInternational Vice-President

Jakob EberhagenJakob EberhagenFinance and FundraisingInternational Vice-President

Sarah MartinSarah MartinProgram DevelopmentInternational Vice-President

Benoit PitsaerBenoit PitsaerAlumniInternational Vice-President

Eva SpateEva SpateHR DevelopmentInternational Vice-President

Alexis TroupAlexis TroupMarketingInternational Vice-President