oikos Warsawoikos Warszawa

oikos Warszawa

Uwaga! Od 1. października 2013 strona oikos Warszawa prowadzona jest w j. angielskim, w j. polskim dostępne są zatem jedynie archiwalne opisy projektów oraz spotkań w latach 2000-2013. Aby uzyskać więcej informacji o bieżącej działalności organizacji zapraszamy do zapoznania się z anglojęzyczną wersją strony.

oikos Warszawa to polski oddział oikos International, międzynarodowej organizacji studenckiej inspirowanej ideą zrównoważonego rozwoju, która powstała by wspierać przedsiębiorczość przyjazną środowisku naturalnemu oraz uwrażliwiać studentów kierunków ekonomicznych na problem zrównoważonego wzrostu gospodarczego. oikos Warszawa działa jako Studenckie Koło Naukowe Zrównoważonego Rozwoju OIKOS przy Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, posiada obecnie około 30 aktywnych członków: studentów Szkoły Głównej HandlowejSzkoły Głównej Gospodarstwa WiejskiegoPolitechniki Warszawskiej oraz Uniwersytetu Warszawskiego.

oikos_Warszawa_strona

Głównym założeniem organizacji jest integrowanie zagadnień powiązanych ze wzrostem zrównoważonym we wspólną dziedzinę wiedzy i wprowadzenie jej nauczania do procesu kształcenia na wiodących uczelniach ekonomicznych. Działalność oikos Warszawa obejmuje organizację wykładów, konferencji i warsztatów o tematyce prospołecznej i proekologicznej oraz realizację projektów mających na celu praktyczne zastosowanie zasad zrównoważonego rozwoju.

oikos International to międzynarodowa organizacja studencka inspirowana ideą zrównoważonego rozwoju, która powstała by wspierać przedsiębiorczość przyjazną środowisku naturalnemu oraz uwrażliwiać studentów kierunków ekonomicznych na problem zrównoważonego wzrostu gospodarczego. oikos International posiada obecnie ponad 50 000 członków, zrzeszonych w 39 oddziałach lokalnych w 20 państwach świata. Działalność oikosu obejmuje organizację wykładów, konferencji i warsztatów o tematyce prospołecznej i proekologicznej oraz realizację projektów mających na celu praktyczne zastosowanie zasad zrównoważonego rozwoju w gospodarce. Większość działań to oddolne inicjatywy dopasowane do potrzeb lokalnego środowiska danego oddziału. Niemniej jednak, oikos International realizuje również szereg projektów o skali globalnej, które mają przybliżać międzynarodowej społeczności ideę zrównoważonego rozwoju oraz prowokować do dyskusji na temat szans i zagrożeń globalnej gospodarki, której przyszło rozwijać się w granicach wytyczonych przez naturę. Część projektów ma charakter typowo edukacyjny, służy wzrostowi wiedzy i zdobywaniu nowych umiejętności przez członków oikos International, dzięki czemu możliwy jest wzrost oddziaływania samej organizacji.

Zgodnie z Konstytucją oikos International, obowiązująca od roku 2007, oikos jest „politycznie oraz religijnie neutralną organizacją, oferująca bezstronną platformę do dyskusji na temat zrównoważonego rozwoju, która prowadzi działalność o charakterze niekomercyjnym”. W celu podwyższania kompetencji członków w dziedzinie zrównoważonego rozwoju, oikos „podnosi świadomość studentów kierunków ekonomicznych na temat możliwości powstających dzięki rozwojowi gospodarki przyjaznej dla środowiska naturalnego; pomaga rozwijać zdolność do analizowania długoterminowych ekonomicznych oraz społecznych trendów; promuje zastosowania innowacji technologicznych przyjaznych dla środowiska naturalnego; kreuje instytucjonalne wsparcie dla edukacji w dziedzinie zrównoważonego rozwoju poprzez wspieranie badań naukowych o tematyce proekologicznej oraz wzbogacaniu programu nauczania światowych uczelni ekonomicznych o tematykę zrównoważonego rozwoju.”